Tecnologies de tercer d'ESO

Professor

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologies 3 està modulada en 3 trimestres, amb 2 hores setmanals, de les quals 1 d’elles es dedica, sempre que la disponibilitat de recursos ho permet, a la realització d’un projecte tecnològic, el qual possibilita la interdisciplinarietat amb altres assignatures (Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, ...). Com a objectius principals, que es treballen en les unitats didàctiques que es desenvolupen al llarg del curs, tenim: aprendre a utilitzar els recursos energètics de forma adient i respectuosa amb el medi ambient, treballar en equip i resoldre les dificultats sorgides durant la tasca, i, presentar les diferents tipologies d’activitats realitzades, dins el termini prefixat.

Unitats didàctiques

Primer trimestre

 1. Estructures.
  • Les forces (definició, representació gràfica i càlculs que es poden fer) i els moments (definició, representació gràfica i càlculs a realitzar
  • Definició i finalitat (utilitat) de les mateixes
  • Tipologies d’estructures (naturals i artificials)
  • Elements resistents típics en estructures
  • Els esforços mecànics (definicions, representacions gràfiques i exemples)
  • Equilibri, estabilitat i rigidesa d’una estructura
 2. Projecte ascensor, part 1.
  • Disseny i construcció d’una estructura triangulada per a un ascensor amb capacitat de transportar entre 4 i 6 persones, realitzada a escala 1/20, amb fusta contraplacada.
  • Per al disseny, l’alumnat ha de fer una recerca a Internet per a localitzar en catàlegs professionals les dimensions reals de la cabina de l’ascensor i la velocitat de funcionament
  • Aquest ascensor permet el transport entre 2 nivells d’alçada: planta baixa i primera planta
  • Realització i presentació del diari tècnic, on cada dia hauran d’anotar i representar la tasca realitzada, el problemes que hagin sorgit i les solucions adoptades en cada cas

Segon trimestre

 1. Màquines i mecanismes.
  • Definició de màquina. Tipus de màquines. Característiques fonamentals que defineixen una màquina
  • Energies mecànica, cinètica i potencial. Influència sobre les màquines
  • Les palanques: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Les politges: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Els engranatges: definició, classificació (tipus), utilització i càlculs
  • Altres mecanismes: lleves i excèntriques, biela-manovella, creu de Malta, junta Cardan
 2. Pràctiques amb mecanismes.
  • Utilització del programari gratuït Relatran
  • Utilització dels mòduls mecànics Alecop
  • Estudi de la relació de transmissió del moto-reductor per al projecte. Comprovació de la correcta velocitat per a la maqueta
 3. Projecte ascensor, part 2.
  • Disseny i construcció, a partir de les dades reals, de la cabina de l’ascensor, amb porta inclosa, amb escala 1/20
  • Disseny i construcció del contrapès del sistema elevador, escala 1/20
  • Disseny i construcció de les guies necessàries per a un correcte funcionament (desplaçament) de la cabina i el contrapès, així com dels ancoratges corresponents
  • Muntatge del moto-reductor sobre la plataforma superior (sostre de la primera planta)
  • Comprovació del sistema construït fins aquest moment
  • Realització i presentació del diari tècnic, on cada dia hauran d’anotar i representar la tasca realitzada, el problemes que hagin sorgit i les solucions adoptades en cada cas

Tercer trimestre

 1. Electrònica bàsica.
  • Definició de Electrònica. Característiques generals i relació amb els altres coneixements humans. Objectius de l’Electrònica, com a Tecnologia de desenvolupament de productes
  • Els components electrònics bàsics: els esquemes i circuits electrònics
  • El resistor o resistència
  • El condensador
  • La bobina, el solenoide i el relé
  • Els díodes rectificador, LED i Zener
  • Els transistors bipolars (NPN i PNP)
  • Components elèctrics que intervenen en el projecte ascensor
  • Càlculs matemàtics a partir dels components electrònics
  • El circuit imprès i la placa de circuit imprès
 2. Projecte ascensor, part 3.
  • Disseny del control elèctric-electrònic de l’ascensor
  • Simulació amb programari del circuit dissenyat
  • Muntatge previ del circuit de control, per verificar el bon funcionament, abans de muntar-lo sobre la superfície de sustentació
  • Col·locació dels finals de carrera i sensors en els llocs adients
  • Calibrat i verificació de tot el sistema d’ascensor
  • Realització i presentació del diari tècnic, on cada dia hauran d’anotar i representar la tasca realitzada, el problemes que hagin sorgit i les solucions adoptades en cada cas
  • Presentació final del projecte acabat

Metodologia

La matèria de Tecnologies es basa en l’aprenentatge mitjançant projectes.

Aquest és un dels objectius principals a desenvolupar durant tot el curs.

A més de la possible interdisciplinarietat amb altres matèries, permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ...) que l’alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s’estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l’aula de Tecnologia, fent el resum de les idees més importants d’aquesta unitat
 2. L’alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d’exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d’incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, corresponent al trimestre treballat
 5. Iniciació del projecte: explicació a la PdI (pissarra digital interactiva)
  • Què farem?
  • Com ho farem?
  • Quan ho farem?
  • Què necessitem?
  • Quins dubtes m’han sorgit en aquesta presentació? N’han estat resolts?
 6. Construcció del projecte: organització de les sessions, fent un diari tècnic d’allò que ha succeït (incidències, canvis de plans, ...) durant la jornada. Comprovació del correcte funcionament del mateix
 7. Presentació del projecte acabat

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

 • Ordinador personal: utilització del llibre digital en la plataforma Àgora i la pàgina Web tecno12-18.com
 • Pen drive
 • Fulls color blanc DIN A-4: desenvolupament i resum de les unitats didàctiques, disseny del dossier, diari tècnic
 • Estris de dibuix, bolígrafs, llapis de colors
 • Calculadora científica
 • Puntualment se li demanarà portar algun material de reciclatge, per a la realització del projecte en qüestió
 • Cada grup de 2 persones formaran un equip de desenvolupament del projecte i necessiten comprar el moto-reductor següent (Kit moto-reductor 224105)
 • Pot de cola blanca, assecatge ràpid, 250g
 • Pinzell per a cola blanca

Avaluació

L’alumne serà avaluat tenint en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: resolució d’exercicis escrits, a classe o com a deures; proves escrites per analitzar el grau d’assoliment dels conceptes treballats (exàmens)
 • Part procedimental: control del bon estat de confecció del dossier; proves pràctiques; progrés i consecució del projecte
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura i respecte per l’entorn (persones i infraestructures)

La nota final que l’alumne obtindrà a cada trimestre contempla les següents proporcions:

 • Presentació del dossier i presentació del diari tècnic 15%
 • Deures i exàmens 40%
 • Projecte tecnològic 35%
 • Comportament i actitud 10%

Per aprovar la matèria a final de curs, cal tenir aprovats els tres trimestres.

Durant el curs s'avisarà de la data de les recuperacions ordinàries, i la tasca a desenvolupar per aprovar-les.

La recuperació extraordinària serà al setembre de 2016.