Matemàtiques de tercer d'ESO

Professora:

Maria Jose Tarrason

Descripció:

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. 

- llenguatge matemàtic, diagrams i resolució de problemes

- fraccions i proporcionalitat 

- funcions i pla cartesià

- geometria plana 

- equacions, gràfica i sistemes d'equacions de primer grau

- equacions i gràfica d'equacions de segon grau

- full de càlcul

- geogebra

 

Descripció:

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies. Normalment, en acabar cada tema dins d'una mateixa unitat didàctica, l’alumnat realitzarà una prova que ajudarà a avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.El càlcul mental es treballarà de forma transversal en totes les unitats. No a totes les unitats s'utilitzarà la calculadora.

 

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els objectius que es pretenen assolir. 

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

 

4. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

 

Les eines bàsiques de treball seran: 

a) utilització del classroom per a la comunicació alumne-professor i com a iena de treballar coperatiu alumne-alumne o drive

b) els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.

c) diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.

d) material de dibuix tècnic per tal que descobrir propietats geomètriques.

e) la calculadora científica, per tal de fer càlculs i per tal que descobrir propietats dels nombres.

f) programari per tal de consolidar alguns procediments d’aplicació matemàtica 

 

Les classes es basen en les pautes de treball següents:

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els  objectius que es pretenen assolir. 

2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats guiades que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

3. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

4. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

 

Les eines bàsiques de treball seran: 

a) utilització del classroom per a la comunicació alumne-professor i com a iena de treballar coperatiu alumne-alumne

b) els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.

c) diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.

d) material de dibuix tècnic per tal que descobrir propietats geomètriques.

Material:

Bolígraf, llapis i retoladors, goma, escaire, cartabó, compàs, calculadora científica, material manipulable relacionat, tisores i pegament, notebook.