Matemàtiques de tercer d'ESO

Professora:

Olga Mascolo 

Descripció:

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. La seqüència està formada per 7 unitats didàctiques:

 1. Estadística
 2. Probabilitat
 3. Nombres i mesura
 4. Successions
 5. Funcions
 6. Àlgebra 
 7. Espai i forma

Metodologia:

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Càlcul mental 
 2. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 3. Les eines de bàsiques de treball seran:
  • els materials que els alumnes generaran de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.
  • diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.
  • la calculadora científica, per tal de fer càlculs i per tal que descobrir propietats dels nombres.
 4. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria
 5. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran sempre les mateixes activitats.
 6. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.
 7. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

Material:

Bolígraf, llapis i rotuladors, goma, regla, escaire, cartabó, compàs, calculadora científica, notebook. 

Avaluació:

La nota trimestral es calcula com la mitjana de les unitats que s’han treballat durant el trimestre. En el cas de suspendre l’avaluació, l’alumne haurà de fer tasques per tal de assolir i aprovar els coneixements del trimestre ( tasques de Nadal, Setmana Santa i estiu)

La nota final del curs es calcula com la mitjana de totes les unitats que s’han treballat durant el curs. En el cas de suspendre l’avaluació final, l’alumne tindrà l’oportunitat de recuperar al juny i al setembre.