Llengua i Literatura Castellana de tercer d'ESO

Professora

Núria Mor//Marc Gual/pendent assignació

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

   

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir. Això s’ajusta més o menys al concepte de classe magistral que actualment no està del tot en boga. No obstant, s’entén que a l’altura de 3r d’eso els alumnes han de ser capaços de mantenir l’atenció durant una estona suficient i que aquesta atenció sigui un exercici constructiu en la comprensió d’allò que se’ls està explicant. Evidentment, la intervenció per part del professor inclou també la lectura de textos (llibre de text, pàgines d’internet) i l’audició o el visionat de diferents recursos audiovisuals.
 2. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 3. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats. (Aquestes activitats seran TIC, orals, de reforç i d´ampliació.)
 4. Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 5. La realització del deures per part dels alumnes és de gran importància. En aquest punt, el professor no valorarà ni puntuarà tan sols el resultat dels mateixos (si són correctes o no) sinó sobretot el fet que els alumnes els hagin realitzat (que hi hagin dedicat un temps necessari i s’hi hagin esforçat).

Material

 • Penjat al moodle del centre
 • Arxius en Word o en PDF que l’alumne rebrà per correu i haurà d’imprimir a casa.
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es procurarà que els alumnes tinguin coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. També es realitzarà una prova de preguntes sobre les lectures obligatòries del curs (Mitos griegos y La dama del alba). (L’avaluació de les lectures pot ser un examen específic o bé un dossier de seguiment de la lectura.)
  • La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dosier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls solts, no pas en llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar el trimestre el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar al professor en un dossier que tindrà un pes específic en l’apartat ACTIVITATS (el qual, al seu torn, compta un 30% de la nota final, tal i com s’especifica més endavant).
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber), 50 %
 • ACTIVITATS (saber fer), 30 %
 • ACTITUD (saber estar), 20 %

Per aprovar la matèria l'alumnat ha d'aprovar els tres trimestres.