Física i Química de tercer d'ESO

Professor

Xavier Bagán Navarro

TEMARI:

·         Tema 1: El mètode cientific

·         Tema 2: La matèria a l'Univers

·         Tema 3: Les reaccions químiques

·         Tema 4: Les forces

·         Tema 5: El moviment

·         Tema 6: L'energia

MATERIAL

·         Ordinador portàtil

·         Carpeta i fulls per a elaborar el dossier de l’assignatura

·         Calculadora científica

·         Taula periòdica de l'agenda

·         Quadre de magnituds i unitats

AVALUACIÓ

La nota final de la part de química serà:

  • 60 %Mitjana aritmètica de les proves escrites

o    Proves escrites.

o    Treballs individuals o en grup.

  • 40 %Nota de classe: TOT allò que fem:
    • Dossier (10%)

Complet, índex, numerat, bona presentació, etc.

    • Material per entregar (10%)

Informes de pràctiques

Exercicis per entregar

    • Tant en paper
    • Actitud (20%)

Fer el deures

Participar a classe i mostrar interès per l'assignatura

Entregar les activitats i treballs

El treball en equip (per parelles o en grup)

Realitzar les presentacions orals

Treballar amb seguretat al laboratori

Al llarg del curs s'avisarà de la data de les proves de recuperació ordinàries i extraordinàries.