Educació per a la Ciutadania de tercer d'ESO

Professora

Xesca Pi

Descripció

Apropament al concepte de civisme i convivència d’una forma teòrica i pràctica. No és possible educar els comportaments sense vincular-los a conceptes i al mateix temps els arguments serveixen per a ben poca cosa si no propicien un canvi d’actituds i d’accions.

Aquesta assignatura parteix del que està més a prop de l’alumne, plantejant un problema d’actualitat amb vinculacióa l’àmbit juvenil. Els continguts d’aquesta matèria s’adapten molt a la composició de l’alumnat que varia cada curs, i al desenvolupament de la vida social i política del moment per tal de partir de la realitat personal i del grup i de la realitat que els envolta. S’intenta fer una connexió entre el que es parla a l’escola i el que viuen fora. Per aquest motiu es poden treure continguts o afegir-ne d’altres que siguin de l’interès del grup i del moment.

Continguts

Els continguts generals són:

 1. Les relacions interpersonals: sexualitat i afectivitat
 2. Relació home-dóna: igualtat de drets
 3. Els discapacitats
 4. La diversitat cultural
 5. El problema Nord-Sud
 6. El consum
 7. La democràcia

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor dels continguts
 2. Lectura de textos
 3. Debats i diàleg en petits grups i en el grup-classe
 4. Utilització de diferents recursos audiovisuals
 5. Recerca en internet
 6. Realització de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements demanats
 7. Presentació dels continguts per part dels alumnes amb petits treballs

Material

 • Llibre de text 3r ESO "Educació per a la ciutadania", ed. Praxi. Llibre socialitzat que està al centre, no cal comprar-lo.
 • Llibres de text de diferents editorials sobre les temàtiques i fotocòpies d’altres llibrs. Llibres socialitzats que estan al centre, no cal comprar-los
 • Quadern quadriculat o folis en un carpesà. Bolígrafs blau i vermell, llapis, goma...

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota

 • Part conceptual: Alguna prova escrita amb resolució de preguntes sobre els continguts estudiats (40%)
 • Part procedimental: control del dossier amb les activitats pràctiques realitzades a classe (30%)
 • Part actitudinal: bon comportament i interès i participació en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material (30%)