Ciències Socials, Geografia i Història de tercer d'ESO

Vist: 1334

Professores

Sara Martín

Diana Robles

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent. L’eix central de la matèria gira entorn de la geografia econòmica i humana; i la història dels segles XV al XVII.

Material individual de cada alumne/a

És imprescindible que tots els alumnes tinguin accés a la connexió a internet ja que tots els alumnes disposen en l'àgora del centre el llibre de text "CIÈNCIES SOCIALS " de l’editorial TEXT- LA GALERA,  en format PDF. També hi trobaran els dossiers d'activitats i treballs que hauran de fer al llarg del curs. Aquests fitxers els hauran de descarregar-se'ls i impremer en paper per a presentar les respostes al professor. Hauran de tenir, també,un quadern on fer els esquemes i/o resums de les explicacions de les unitats didàctiques; i fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin i que no estiguin en els PDF de l'àgora (poden ser fulls del mateix quadern d’esquemes). L’ordinador portàtil l’alumne/a el necessitarà tant per fer els deures com per a consultar el llibre de text i preparar els controls. Dins l’aula l’ordinador portàtil es farà servir en funció del que es faci a l'aula (buscar informació, resoldre activitats, etc.). Donat que es disposa de pissarra digital, l'ordinador no sempre es farà servir a classe, però això no vol dir que l'alumne l'hagi de deixar a casa; l'haurà de tenir a la seva guixeta per si cal usar-lo.

Material d’aula

Metodologia

Temporització

A títol orientatiu, cal preveure un mínim d’entre 10 i 13 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball. No obstant això, l’experiència mostra que en la unitat 1 s’inverteix molt més temps que no pas en les demés. Això és degut a la seva extensió i complexitat.

ASPECTES COMPETENCIALS

A l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes es tindran en compte les competències que es treballen en cada unitat didàctica. Aquestes competències varien molt poc d’una unitat a una altra i pràcticament són les mateixes al llarg de tot el curs. Estan detallades en la programació oficial de la matèria.

Es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

Qualificació de les tasques