Ciències Socials, Geografia i Història de tercer d'ESO

Professores

Sara Martín

Diana Robles

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent. L’eix central de la matèria gira entorn de la geografia econòmica i humana; i la història dels segles XV al XVII.

Material individual de cada alumne/a

És imprescindible que tots els alumnes tinguin accés a la connexió a internet ja que tots els alumnes disposen en l'àgora del centre el llibre de text "CIÈNCIES SOCIALS " de l’editorial TEXT- LA GALERA,  en format PDF. També hi trobaran els dossiers d'activitats i treballs que hauran de fer al llarg del curs. Aquests fitxers els hauran de descarregar-se'ls i impremer en paper per a presentar les respostes al professor. Hauran de tenir, també,un quadern on fer els esquemes i/o resums de les explicacions de les unitats didàctiques; i fulls solts en els quals presentar els exercicis i activitats que es demanin i que no estiguin en els PDF de l'àgora (poden ser fulls del mateix quadern d’esquemes). L’ordinador portàtil l’alumne/a el necessitarà tant per fer els deures com per a consultar el llibre de text i preparar els controls. Dins l’aula l’ordinador portàtil es farà servir en funció del que es faci a l'aula (buscar informació, resoldre activitats, etc.). Donat que es disposa de pissarra digital, l'ordinador no sempre es farà servir a classe, però això no vol dir que l'alumne l'hagi de deixar a casa; l'haurà de tenir a la seva guixeta per si cal usar-lo.

Material d’aula

 • Pissarra digital amb connexió a Internet.
 • Puntualment, ordinador.

Metodologia

 • L’avaluació inicial de curs i les d’inici de cada tema es faran de manera oral.
 • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema.
 • Es farà lectura del contingut del llibre de text i comentari de dificultats i aclariments en cada unitat didàctica.
 • Es farà exposició magistral del tema i es donaran orientacions de com fer el resum o l’esquema.

Temporització

A títol orientatiu, cal preveure un mínim d’entre 10 i 13 sessions d’una hora per a cada unitat didàctica; però això pot variar depenent dels continguts de cada unitat didàctica i de la resposta dels alumnes al ritme de treball. No obstant això, l’experiència mostra que en la unitat 1 s’inverteix molt més temps que no pas en les demés. Això és degut a la seva extensió i complexitat.

ASPECTES COMPETENCIALS

A l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes es tindran en compte les competències que es treballen en cada unitat didàctica. Aquestes competències varien molt poc d’una unitat a una altra i pràcticament són les mateixes al llarg de tot el curs. Estan detallades en la programació oficial de la matèria.

Es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

 • La pulcritud i puntualitat en la presentació de les tasques encomanades. (Competència d’aprendre a aprendre)
 • Correcció ortogràfica (anirà en augment el grau d’exigència conforme avanci el curs).
 • Obligació d’usar la llengua vehicular del centre en totes les activitats i treballs.

Qualificació de les tasques

 • Valoració de 0 a 10 en cada una de les activitats, controls, treballs, exposicions o blocs d’exercicis que hagi de lliurar l’alumne/a. Aquestes tasques estan referenciades a les competències.
 • Els alumnes que lliurin tasques fora de termini seran penalitzats amb 1,5 punts de rebaixa sobre la nota d’aquesta activitat o tasca. Si el retard de presentació és exagerat, el professor podrà imposar a l’alumne/a la presentació de la feina al final de l’avaluació com a activitat de recuperació, quedant-li d’aquesta manera l’avaluació suspesa fins que faci la recuperació o presenti les feines pendents. Les feines o activitats que es facin en concepte de recuperació es qualificaran com a màxim amb un 5 per acord de departament. D’aquesta manera es premia l’esforç continuat realitzat en el dia a dia.
 • Totes les presentacions de feines escrites hauran de ser fetes a mà i amb els enunciats copiats (llevat de les que específicament es demani realitzar-les d’una altra manera) i sense utilitzar color vermell.
 • En cada avaluació, la nota numèrica, serà  la que surti d'aplicar els promitjos als diferents grus d'assoliment de les competències.  L’arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.
 • La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions sempre que totes tres avaluacions estiguin aprovades. Les avaluacions parcials que no s’hagin aprovat impedeixen aprovar l’avaluació final fins que s’hagin recuperat (a no ser que la Junta d’Avaluació decideixi amb millor criteri altra cosa per a cada alumne/a individualment considerat).
 • Les tasques de recuperació consistiran en la realització correcta de les activitats i/o controls que l’alumne/a no hagi fet o hagi fet malament. Es recorda que la seva valoració màxima serà 5 (acord de departament).