Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia) de tercer d'ESO

Professora

Violeta Ortiz Zamora.

Projectes - continguts

El fil conductor del curs és LA CONSCIENCIACIÓ DE TENIR CURA DEL NOSTRE COS I DEL MEDI AMBIENT QUE ENS ENVOLTA. Encara que els projectes en un principi estan enfocats a l’adquisició de les competències científiques, també promouen l’adquisició de valors incloent les competències personals.

Al llarg del curs farem l'assignatura per projectes:

-       El mètode científic (junt amb l'assignatura de Física i Química) (Competències treballades 1, 2, 3, 4 i 6)

-       Hospital Europa (treballarem petits projectes per treballar les funcions de nutrició, relació i reproducció). (Competències treballades 2, 12, 13, 14, 15)

-       Con-ciència for future! (Competències treballades 1, 5, 11, 12)

 

En aquest tres projectes treballarem els següents continguts:

-       Metodologia científica.

-       Organització del cos humà.

-       Nutrició.

-       Relació.

-       Reproducció.

-       Ecosistemes.

-       Impactes i problemes ambientals relacionats amb l’activitat humana.

 

Activitats i metodologia

La metodologia que anem a aplicar comporta...

-       Les activitats a fer utilitzen una metodologia activa i participativa, amb uns objectius clars, fent que l’alumne sigui l’actor principal del seu aprenentatge. El mestre acompanya a l’alumne en tot el procés.

-       Les activitats i els projectes a realitzar estan connectats amb problemes i qüestions de la vida quotidiana i situats en un context real.

-       Un objectiu del treball competencial i no de memorització de continguts.

-       El treball de grups cooperatius a classe.

-       Elements d’indagació i recerca d’explicacions i solucions comunes per resoldre el problema inicial.

-       La generació d’un producte final, ja pot ser un dossier d’aprenentatge, un objecte, una conferència, una presentació audiovisual, un vídeo, uns servei, una campanya de conscienciació, un blog...

-       Atenció a la diversitat, ja que al treballar amb un projecte general i en petits grups, els alumnes poden adaptar el treball al seu ritme d’aprenentatge per poder donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Els projectes, recursos, tasques... es penjaran al Classroom. No hi ha llibre de text!! Per tant, és fonamental i obligatori portar l’ordinador a classe i amb bateria

 

Avaluació

L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors, ja que implica a tot l’alumnat: autoavaluació per ells mateixos, coavaluació i avaluació formativa.

S’avaluarà per competències. S’ha de tindre em compte que aquesta qualificació dependrà de:

-       El treball constant dia a dia i l’observació a l’aula.

-       El treball final presentat.

-       Les tasques presentades durant el projecte.

-       La seva actitud personal.

Important: no entregar el projecte final implica suspendre l’assignatura.

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior.

 Que tingueu un molt bon curs!