Robòtica 3r d'ESO

PROFESSOR

Andrés Fernández

DESCRIPCIÓ

Aquesta unitat pretén descobrir el "món" de la robòtica als alumnes que cursen 3r d’ESO. Com ja es treballa a 2n és necessari  que els alumnes comptin amb coneixements previs en la matèria, també és interessant que hagin vist abans certs continguts  de geometria i física.

Per desenvolupar aquesta unitat de Robòtica anem utilitzar els kits de de Arduino UNO, que es componen de peces de muntatge i sensors diferents (so, pulsació, ultrasons i llum). Per altre part la programació la farem amb el programes CODE i Arduino Block. Un dels avantatges que presenten aquests Kits és que utilitzen un llenguatge icònic bastant llest i pel que resulta bastant fàcil iniciar-se amb ell, i ofereix


OBJECTIUS

·       Descriure les característiques generals i el funcionament d'un robot.

·       Descriure el paper i el funcionament d'un sensor i conèixer les característiques dels principals tipus de sensors.

·       Conèixer diverses aplicacions dels robots en la indústria, explicant alguns dels avantatges dels robots enfront de mecanismes automàtics, per exemple.

·       Aprendre a programar un robot perquè realitzi unes accions concretes.

·       Dissenyar, construir i programar un robot que realitzi una sèrie d'accions

·       Aprendre a treballar en equip.

 

 CONTINGUTS

·       Origen de les robots i la seva importància en l'actualitat.

·       Parts i funcionament d'un robot.

·       Identificació d'automatismes

·       Disseny, construcció d'un robot

·       Ús de la robòtica per resoldre una problemàtica concreta

·       Traduir un problema real a llenguatge informàtic

·       Nocions bàsiques de programació i ús dels programes CODE i Arduino Block

·       Aplicació de sensors.

 

  METODOLOGIA

En el disseny i planificació d'aquesta unitat didàctica s'han tingut en compte els següents principis metodològics:

·       Aprenentatge significatiu: En aquesta, es pretén que l'aprenentatge sigui significatiu, és a dir, que els continguts que vulguem transmetre als alumnes estiguin relacionats amb els que ja tenen.

·       Aprenentatge basat en projectes (PBL). Mitjançant el PBL, i en concret en aquesta àrea de la robòtica pedagògica, es pretén ensenyar als alumnes els conceptes principalment de programació i de matemàtiques, entre d'altres matèries, utilitzant per a això eines que resultin interessants per als alumnes i que facilitin l'aprenentatge. L'aplicació d'aquesta disciplina té com a objectiu el explotar el atractiu que resulta per als estudiants la idea de "aprendre jugant".

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

·       Material de treball del Moodle Àgora

·       Netbook

·       Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis i goma.

AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

·       Conèixer les parts que componen un robot així com el seu  funcionament.

·       Conèixer el paper que juguen els robots en La nostra societat actual.

·       Característiques que diferencien un robot d'un mecanisme automàtic.

·       Saber disseny, construir i programar un robot senzill.

·       Conèixer el llenguatge informàtic.

·       Saber traduir un problema plantejat en llenguatge informàtic correctament.

·       Comprendre el funcionament dels principals tipus de sensors: llum, so i contacte.

·       Saber modificar el disseny d'un robot per alterar sumi resposta davant de determinats estímuls.

·       Creativitat i iniciativa per participar en el repte plantejat.

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

·       Part conceptual on es faran controls dels continguts teòrics fets a classe. Aquest apartat conformarà un 50% de la nota total.

·       Part procedimental on es valoraran els següents elements: Treballs pràctics fets al taller, exercicis i activitats dels continguts teòrics, presentacions en suport digital, treballs, et. . Aquest apartat es conformarà un 40% de la nota total.

·       Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.

 

 Recuperació

 Els alumnes que han suspès la unitat didàctica poden recuperar-la de la següent manera:

·       Acabar de fer els projectes sense entregar

·       Entregar una memòria dels continguts.