CVE de segon d'ESO

Vist: 572

Professors

Sara Martín

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i es centren en les competències del grup de conviure i habitar el món.

L’eix central de la matèria gira a l’entorn de Les competències relatives al pensament crític; La competència social i cívica, la de consciència i expressió cultural, i la de treball col·laboratiu; i desenvolupament del respecte als valors ètics i l’adquisició d’hàbits i pautes de comportament.

Amb aquest crèdit s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

Metodologia

Temporització

El crèdit de Cultura i valors ètics té una durada d'una dedicació d’ 1 hora setmanal.

Avaluació

L'avaluació de l'alumne es farà seguint les diferents dimensions competencials:

- Coneixements: treballs, exposicions, activitats... (saber)

- Procediments: saber treballar en equip i individuament, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs, etc. (saber fer)

- Actitud: assistència i comportament (estar i saber estar)

 

En cada avaluació, la nota s’obtindra a partir dels següents criteris d'avaluació: 

- Activitats esrites: corregides a classe o per part del professorat.

- Exposicions orals (individuals o grupals).

- Treball de l'alumne: l'actitud de l'alumne i la seva disposició per aprendre de la matèria; aspectes formals de la seva feina.

 

L'arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.