CVE de segon d'ESO

Vist: 340

Professors

Dianna Robles

Sara Martín

Núria Mor

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i es centren en les competències del grup de conviure i habitar el món.

L’eix central de la matèria gira a l’entorn de Les competències relatives al pensament crític; La competència social i cívica, la de consciència i expressió cultural, i la de treball col·laboratiu; i desenvolupament del respecte als valors ètics i l’adquisició d’hàbits i pautes de comportament.

Amb aquest crèdit s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

Metodologia

Temporització

El crèdit de Cultura i valors ètics té una durada d'una dedicació d’ 1 hora setmanal.

Avaluació

En cada avaluació, la nota s’obtindrà aplicant els següents percentatges:

En cada avaluació, la nota s’obtindrà aplicant els següents percentatges:

L'arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.

Al setembre els percentatges seran el 100% d'una prova escrita. 

Aspectes competencials que es tenen en compte a l’hora de fixar la nota numèrica per avaluar els alumnes:

Cal dir que de totes aquestes competències que es treballen es posarà especial atenció en els següents aspectes competencials metodològics:

Qualificació de les tasques: