CiVE de segon d'ESO

Professors

Sara Martín

Diana Robles

Luz Martín

Continguts

Els continguts d’aquest crèdit es corresponen amb la programació oficial d’acord amb la legislació vigent i es centren en les competències del grup de conviure i habitar el món.

L’eix central de la matèria gira a l’entorn de Les competències relatives al pensament crític; La competència social i cívica, la de consciència i expressió cultural, i la de treball col·laboratiu; i desenvolupament del respecte als valors ètics i l’adquisició d’hàbits i pautes de comportament.

Amb aquest crèdit s’inicia l’estudi de la dignitat de la persona que té com a fonament els valors ètics i la capacitat que la persona té per elegir les accions i modelar la seva pròpia personalitat assumint la responsabilitat de ser lliure.

Material necessari

  • Material individual de cada alumne/a: ordinador (amb bateria carregada de casa), ja que enguany es treballarà en suport digital per evitar al màxim el contagi per COVID-9
  • Material d’aula: pissarra digital amb connexió a Internet i pissarra tradicional

Metodologia

  • Es farà una presentació d’objectius i criteris d’avaluació tant a l’inici de curs com al començament de cada tema
  • Es farà una explicació en cada unitat didàctica
  • Es donaran orientacions de com fer les tasques (l'alumne tindrà un dossier de treball per a cada unitat).
  • Es buscarà la participació constructiva de l’alumne/a en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament o que prèviament s’haguessin preparat
  • Es donarà suport audiovisual (pel·lícules, documentals, etc.) previst a les unitats o sessions . Això, però, no treu que, conforme es vagin tractant les diferents sessions, si ho requereixen per tal que l’alumne/a vegi reforçat el seu aprenentatge o que es reforci l’exemplificació del que s’està tractant s’utilitzi material audiovisual de qüestions d’actualitat
  • Els alumnes tindran feina individual i grupal per fer a casa i l'hauran de lliurar en la data indicada. Les tasques fora de termini sense justificació oficial no seran admeses ni corregides. 

Temporització

El crèdit de Cultura i valors ètics té una durada d'una dedicació d’ 1 hora setmanal.

Avaluació

L'avaluació de l'alumne es farà seguint les diferents dimensions competencials:

- Coneixements: treballs, exposicions, activitats... (saber)

- Procediments: saber treballar en equip i individuament, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs, etc. (saber fer)

- Actitud: assistència i comportament (estar i saber estar)

 

En cada avaluació, la nota s’obtindra a partir dels següents criteris d'avaluació: 

- Activitats esrites: corregides a classe o per part del professorat.

- Exposicions orals (individuals o grupals).

- Treball de l'alumne: l'actitud de l'alumne i la seva disposició per aprendre de la matèria; aspectes formals de la seva feina.

 

L'arrodoniment de la nota a l’alça o a la baixa queda a criteri del professor en funció del progrés de l’alumne/a.