Matemàtiques de segon d'ESO

Professora:

Anna Vidal

Descripció:

Es consoliden alguns procediments d’aplicació matemàtica que són claus per a un ciutadà o ciutadana. Poden ser de diversos tipus: de caire mediambiental, com tants per cent; clarament relacionats amb el consum (càlculs pressupostaris familiars); formulació reflexiva del fenomen de l’oci (estratègies dietètiques, control de l’atzar i estratègia deductiva en els jocs) i reflexió i anàlisi social a conseqüència del coneixement de tècniques comunicatives d’expressió matemàtica (gràfiques, valors repre­sentatius, mostres). Tot això serà vist de manera transversal en el transcurs de les unitats didàctiques següents:

 

TEMA 1. Divisibilitat

 

1. Múltiples i divisors de nombres enters.

2. Nombres primers i nombres compostos.

3. m.c.d i m.c.m.

4. Resolució de problemes.

 

 

TEMA 2. Nombres racionals

 

1. Diferents interpretacions d’una fracció. Fraccions i nombres decimals.

2. Tipus de nombres decimals.

3. Notació científica

4. Conversió de decimal a fracció

5. Fraccions equivalents.

6. Amplificació i simplificació.

7. Reducció a comú denominador.

8. Comparació i ordenació.

9. Suma i resta.

10. Multiplicació i divisió

11. Potenciació.

12. Operacions combinades.

13. Resolució de problemes.

 

TEMA 3. Proporcionalitat geométrica

 

1. Proporcionalitat de segments.

2. Figures semblants.

3. Teorema de Tales i Teorema de Pitàgores.

4. Triangles semblants.

5. Aplicacions de la semblança.

6. Mapes, plànols i maquetes.

7. Escales.

 

 

TEMA 4. Àlgebra

 

1. Expressions algebraiques.

2. Monomis i polinomis

3. Operacions amb monomis

 

 

TEMA 5. Equacions

 

1. Equacions i identitats.

2. Equacions equivalents.

3. Equacions de primer grau.

4. Resolució de problemes.

 

 

TEMA 6. Proporcionalitat numérica

 

1. Raó i proporció.

2. Magnituds directament proporcionals.

3. Percentatges.

4. Magnituds inversament proporcionals.

5. Repartiments proporcionals

 

 

Tema 7. Gràfiques i funcions

 

1. Representació de punts al pla.

2. Relació entre variables.

3. Funcions.

4. Estudi gràfic de funcions.

5. Algunes funcions interessants.

 

 TEMA 8. Mesures de longituds, àrees i volums

 

1. Unitats de mesures d'àrees i volums.

2. Longituds, perímetres i àrees de figures planes.

3. Superfícies i volums de cossos de l'espai. 

4. Resolució de problemes.

 

TEMA 9. Probabilitat 

 

1. Conceptes bàsics de probabilitat

2. Diagrama d'arbre

3. Resolució de problemes.

 

Metodologia:

El primer dia s’explicaran els objectius i continguts de la unitat a treballar.  Es faran els comentaris que es creguin oportuns relacionats amb el contingut o amb la manera que es durà a terme el desenvolupament de la unitat: material que s’utilitzarà i organització de les diferents sessions (ús de l’ordinador, sortida, temporització, agrupaments, etc.). Es promourà l’ús de la calculadora de forma racional i establint criteris d’utilització que no aboquin cap a un ús abusiu. El càlcul mental es treballarà de forma transversal en totes les unitats. No a totes les unitats s'utilitzarà la calculadora.

 

En el transcurs de la unitat didàctica s’anirà observant el treball diari dels nois i noies que es materialitzarà en el dossier i es realitzaran les correccions d’hàbits que es creguin oportunes, per tal que els estudiants no siguin passius i es reguli la planificació. Normalment, en acabar cada tema dins d'una mateixa unitat didàctica, l’alumnat realitzarà una prova escrita d’una hora de durada que ajudarà a avaluar si s’han assolit els objectius que s’han treballat.

 

Les classes es basaran en les pautes de treball següents:

 

1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i  els  objectius que es pretenen assolir.

 

2. Les eines bàsiques de treball seran: 

a) utilització de TICS,

b) els apunts que els alumnes aniran agafan de les diverses explicacions i activitats fetes classes, per tal que els serveixi de guia per poder continuar amb el seu treball a casa.

c) diferents materials manipulatius, que o bé els construiran ells mateixos o els portarà el professor a l’aula.

d) la calculadora científica, per tal de fer càlculs i per tal que descobrir propietats dels nombres.

 

3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.

 

4. Les activitats a realitzar per part dels alumnes tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar  l’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran sempre  les mateixes activitats.

 

5. Correcció a l’aula de diferents activitats realitzades.

 

6. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa.

 

 

Avaluació:

La nota de cada unitat consta, generalment, dels 4 items següents:

            1. Examens de la unitat 

            2. Dossier de la unitat (a lliurar el dia de l'examen)

            3. Treball a classe, i treballs i activitats en grup. Sortides.

            4. Actitud 

 

Material:

Bolígraf, llapis, goma, calculadora científica, notebook, regle, compàs, transportador d’angles.

 

Sortides:

 Museu de les Matemàtiques