Calaix de sastre

Professora

Núria Mor

Descripció

 L'optativa va dirigida a un grup d'alumnes que necessiten millorar la seva competència comunicativa lingüística i cultural en llengua castellana, així com la competència d'autonomia i iniciativa personal.

Es treballaran els continguts del currículum de llengua castellana adaptats a les característiques de l'alumne i al seu nivell de coneixements i ho farem amb el desenvolupament de diferents activitats de comprensió i expressió oral i escrita i amb la realització d'exercicis per treballar el lèxic, l'ortografia i les diferents estructures lingüístiques.

 

Metodologia

·         Es treballaran els continguts amb una metodologia específica i personalitzada, d'una manera molt pautada i amb una comunicació constant entre professora i alumnat:

·         Les activitats seran guiades.

·         Els exercicis es faran de manera individual o en grup, oral i per escrit en funció de l'activitat a treballar.

·         Es potenciarà la participació de l'alumnat i la seva autonomia.

·         La correcció es farà a l’aula de manera individual i/o  conjunta.

·         L'alumne elaborarà un dossier amb les activitats realitzades.

·         Abans d'acabar la classe es farà un breu resum del tema o l'activitat realitzada amb la intenció de relacionar els nous aprenentatges amb els coneixements previs de l'alumne.

Material

Ø  Pissarra digital amb connexió a Internet.

Ø  Pissarra tradicional.

Ø  Ordinador portàtil.

Ø  Fotocòpies de diferents llibres i materials.

Ø  Bolígraf blau i negre, llapis, goma, regle, fulls DIN-A4 .

Avaluació

L'avaluació serà contínua. Es valorarà sobre tot el treball diari i la participació en les activitats a realitzar, així com una bona actitud que faciliti un bon funcionament de la dinàmica de classe.

 

Ø  Presentació del dossier, 20%

Ø  Treball diari, 40%

Ø  Prova escrita  20%

Ø  Actitud, 20%