Optativa d'Autosketch Inicial de segon d'ESO

Professor

Rosa Mª Martínez Castaño / José Manuel Navarro Reinado / Andrés Fernández

Descripció

Dins la Tecnologia, un del coneixements necessaris i imprescindibles per a poder realitzar projectes, és el dibuix tècnic.

El dibuix tècnic és un llenguatge i, com a tal, disposa de les seves pròpies normes d’utilització. A més, és universal, ja que és entès per a qualsevol persona del planeta que tingui o hagi estudiat aquest llenguatge.

Abans de l’arribada del ordinadors, arquitectes i enginyers havien de passar interminables hores dibuixant les seves idees sobre un full de paper normalitzat, amb estris de dibuix que ja coneixes: regles, compàs, transportador, llapis, goma i retoladors calibrats. Això feia que un plànol trigués molt en acabar-se, amb un problema afegit força important: si s’equivocaven en el traçat del dibuix, moltes vegades no es podia esborrar perquè ja s’havia passat a tinta i havien de tornar a començar tota la feina.

Més endavant, la gran introducció de l’ordinador a la societat, el conegut PC, que pràcticament tothom, avui dia, en disposa d’un a casa seva, i la creació de programes que ens faciliten la realització de tasques, ha proporcionat un gran avenç en el camp del dibuix tècnic. Els anomenats programes de disseny assistir per ordinador (CAD) permeten reduir el temps de realització d’un plànol o projecte (si se sap fer servir el corresponent programa) i qualsevol error comès pot ser rectificat en segons.

Així doncs, el programa Autosketch 9 permet tenir un primer contacte amb un programa 2D de disseny per ordinador, el qual s’adapta perfectament a les necessitats educatives d’un alumne d’ESO, d’una manera intuïtiva i facilitant tota un sèrie d’eines que permeten dibuixar amb seguretat i fiabilitat, i poder així utilitzar-lo com a eina de disseny en el projectes de Tecnologia que realitzem.

Aquesta modalitat d’optativa està modulada en 1 quadrimestre, amb 2 hores setmanals, que permetrà a l’alumnat assistent dominar el programa en el seu primer nivell, essent capaç de realitzar figures 2D i també en perspectiva cavallera i isomètrica.

Com a objectius principals, apostem per:

 • Aprendre, de forma autònoma i autodidacta, a utilitzar el programa Autosketch 9.
 • Realitzar amb el programa, els exercicis demanats

Unitats didàctiques

 1. L'entorn de treball de l’Autosketch.
 2. El zoom.
 3. Dibuix de línies.
 4. Arcs i circumferències.
 5. Polígons.
 6. Textos.
 7. Ús de la reixeta.
 8. Tangents.
 9. Llibreries.
 10. Exercicis finals.

Metodologia

El desenvolupament de les classes impartides, s’estructura en les següents fases:

 1. L’alumne/a llegirà al seu ordinador, la part corresponent al tema que es desenvolupi el dia de classe i després, si té dubtes, demanarà al professor que li en resolgui aquests, el qual tindrà com a recurs la pissarra digital i el programari obert, pels aclariments oportuns
 2. L’alumne/a farà l’activitat per anar aprenent les diferents eines que el programa li ofereix per a dibuixar
 3. Una vegada acabada la tasca, l’haurà d’enviar, via moodle, al professor, per a la posterior revisió i correcció
 4. Desenvolupament d’un projecte senzill.

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

 • Ordinador personal, amb el programa de dibuix que es fa servir,
 • Correu electrònic de l’Institut operatiu
 • Usuari de la plataforma Àgora també en correcte funcionament

Avaluació

L’alumne serà avaluat tenint en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: resolució d’exercicis a classe o com a deures
 • Part procedimental: realització de proves pràctiques per determinar el domini del programari; progrés i consecució del projecte
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura i respecte per l’entorn (persones i infraestructures)

La nota final que l’alumne obtindrà a cada trimestre contempla les següents proporcions:

 • Deures i exàmens: 60%
 • Projecte tecnològic: 20%
 • Comportament i actitud: 20%

Per aprovar aquesta matèria optativa, cal haver aconseguit, com a mínim, una puntuació final de 5.

En cas de no arribar a aquesta nota, l’alumne/a haurà de fer la recuperació corresponent, presentant-se a un examen.

La recuperació extraordinària, si l’hagués de fer, serà al setembre de 2016.