Llengua Estrangera (Anglès) de segon d'ESO

Professora

Neus Batlle Miró

Descripció

La matèria d’anglès té per objectiu que l'alumnat adquireixi les competències lingüístiques i culturals que li permetin comunicar-se en llengua anglesa.

Durant el curs treballarem les competències que ens ajudaran a comunicar-nos oralment (a comprendre i expressar-nos) i per escrit (treballant la comprensió lectora i l’expressió escrita) en diferents situacions de la vida quotidiana.

Metodologia

Per avançar en la competència comunicativa, tant oral com escrita, treballarem el vocabulari, la gramàtica anglesa, llegirem, mirarem vídeos, prepararem diàlegs, exposicions i llegirem en veu alta, i participarem en projectes molt diversos.

Començarem cada unitat establint-ne els objectius i les competències que volem millorar, presentant el tema, el vocabulari, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i les feines que durem a terme per aconseguir els objectius marcats.

Veurem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva, perquè els alumnes siguin capaços d’entendre per ells mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge. Treballarem de manera competencial i per això també durem a terme projectes de diferent envergadura, ja sigui dins de la matèria, projectes amb una altra o altres matèries i projectes globals d’etapa.

L’alumne ha de ser conscient que el que aprèn té una utilitat i que es pot comunicar amb persones de diferents països utilitzant l’anglès. Això li resulta d’utilitat tant ara com en el futur personalment i professionalment.

Avaluació

Els criteris d’avaluació estan relacionats amb l’assoliment dels objectius previstos i de les competències bàsiques. Cada unitatl’alumnat haurà de presentar feines i fer proves que l’ajudin a adquirir les competències. Ambdues són importants, tant les proves (gramàtica, redacció, lectura, listening, etc.) com la presentació de treballs orals, escrits, i en la valoració dels projectes també es tindran en compte les competències de l’àmbit digital i del personal i social.

Per assolir les competències que demana l’assignatura de manera suficient, notable o excel·lent es tindran en compte tant els resultats dels treballs i dels testos com la feina a fora de l’escola i, sobretot, la feina i l’actitud a l’aula.

Material

Per treballar i aprendre l’anglès utilitzarem recursos diversos, que l'alumnat trobarà al Moodle per treballar i consultar (activitats, vídeos, exercicis, etc.) i un llibre de lectura que el centre oferirà en préstec. 

L’alumnat haurà de portar:

-        - Ordinador amb la bateria carregada per treballar individualment i en grup.

      - Uns auriculars per escoltar àudios i vídeos de l'ordinador.

-    - Una carpeta plastificada senzilla per tenir a mà el material de consulta a l'aula (plastic folder).

-   Folis blancs o quadriculats per anar fent el treball a l’aula.      -