Llengua Estrangera (Anglès) de segon d'ESO

Professora

Neus Batlle Miró

Descripció

La matèria d’anglès té com a objectiu que els alumnes aconsegueixen prou competències lingüístiques i culturals com per comunicar-se de manera segura en llengua anglesa.

Així aniran desenvolupant la seva competència comunicativa, tant oral com escrita, a l’hora que van entenent la gramàtica anglesa i adquirint un ventall de vocabulari pràctic i útil. Es treballarà per igual la comprensió escrita i l’oral, així com l’expressió escrita i oral, per tal de garantir que l’alumne sigui capaç d’entendre i comunicar-se en qualsevol situació de la vida quotidiana.

Continguts

Quant als continguts, treballarem diferents blocs temàtics amb els quals l’alumne se senti identificat, per tal de motivar d’aquesta manera el seu aprenentatge: com ara els esports, la família, l’escola, les ciutats, el transport urbà, els grups musicals de moda, les noves tecnologies. Aquest curs tractarem temes de cultura anglesa per conèixer millor les societats anglòfones, ja que conèixer i entendre tant les seves tradicions com les diferències i similituds que podem trobar entre ells i nosaltres, ens ajudarà a comprendre millor la seva llengua i despertarà la curiositat i l’interès dels alumnes envers l’assignatura.

Els punts gramaticals que treballarem aquest curs per desenvolupar la competència comunicativa de l’alumne són:

 • Repàs del present simple i els adverbis de freqüència per explicar quines són les nostres rutines de la vida diària, i de les question words per ser capaços de preguntar i obtenir informació en una conversa.
 • Repàs del present continuous per expressar les accions que passen ara mateix.
 • Consolidació del contrast dels dos temps verbals: present simple vs. present continuous.
 • Treballarem la descripció de persones, tant físicament com de personalitat. També la descripció d’accions i paisatges a partir d’imatges.
 • Aprofundirem en la narració en passat. Treballarem a fons el temps verbals: past simple i past continuous, i el seu contrast. Utilitzarem els connectors: First, then, later, after than, finally...
 • Revisarem els noms comptables / incomptables i quines estructures sintàctiques els acompanyen, fent atenció a quan utilitzar some / any. Consolidarem les fores there was/there were.
 • Finalment treballarem l’expressió del futur en llengua anglesa: l’ús del futur simple will, l’estructura going to i el present continuous amb valor de futur. Estudiarem en quins casos hem d’utilitzar cadascuna d’aquestes formes. I finalment ens explicarem el que tenim pensat per a les properes vacances.

Metodologia

Pel que fa a la metodologia emprada a les classes, començarem cada unitat establint els objectius de la mateixa, presentant el tema de vocabulari a treballar, els punts gramaticals, les situacions comunicatives i feines a portar a terme.

Presentarem el bloc de vocabulari del tema sempre de manera contextualitzada, a través d’imatges, explicacions de la formació de paraules i lectures. Així ajudarem a l’alumne a desenvolupar estratègies de lectura i millorar les seves tècniques d’inferència.

Treballarem la gramàtica de manera inductiva i també deductiva, perquè els alumnes siguin capaços d’entendre per ells mateixos com funciona la llengua anglesa i millorin la seva autonomia en l’aprenentatge, sempre amb l’atenta mirada del professor que els reconduirà quan calgui i els guiarà per aconseguir els objectius desitjats. Posarem la llengua en pràctica a través de lectures, diàlegs, vídeos i diferents projectes. De manera que l’alumne sigui conscient de que el que aprèn té una utilitat i és capaç de comunicar-se amb gent de diferents països gràcies a l’anglès, cosa que li serà d’utilitat tant ara com en el futur personal i professionalment.

Tot això treballant totes les destreses lingüístiques: expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, fent atenció a la pronunciació dels sons anglesos més difícils segons la llengua materna de l’alumnat. El tractament de l’error tindrà un lloc de gran importància a les classes: hem de perdre la por a equivocar-nos, aquest no és el problema, ens serveix per aprendre i millorar.

Avaluació

Els criteris d’avaluació es deixaran clars el primer dia de classe: es farà un examen cada unitat o cada dos si convé per no trencar el bloc temàtic. Però l’anglès és una assignatura que no permet oblidar-nos d’allò que ja hem après sinó acumular els coneixements: necessitem tot per comunicar-nos, així que l’últim examen de cada trimestre obligarà a reciclar tot allò treballat durant l’avaluació. A més a més de les proves escrites, l’alumne tindrà proves orals que ens permeten treballar la fluïdesa, pronunciació i memorització d’estructures i vocabulari essencial de cada unitat. Els resultats dels tests representen el 50% de la nota. La feina a casa és essencial per tal de consolidar l’aprenentatge i fer un seguiment positiu de les classes, correspon al 20% de la nota. El 30% restant serà la feina realitzada a classe per l’alumne. En aquest últim bloc trobem redaccions, projectes i deures diaris i entrega de dossier o llibreta i del workbook, així com l’actitud positiva, respectuosa i d’interès de l’alumne cap a l’assignatura.

Els percentatges per a l'avaluació són: 

 • 50% exàmens
 • 20% feina a casa
 • 30% feina a classe.

Els percentatges d’avaluació per a aquells alumnes que segueixen una adaptació, serà de:

 • 30% exàmens
 • 30% feina a casa
 • 40% feina a classe.

Material

El material necessari per seguir el curs és:

 • Workbook (Spectrum 2n ESO, editorial Oxford).
 • Llibreta o portafolis exclusiu per l’assignatura d’anglès.
 • Diccionari d’anglès per treballar a casa (a classe ja en tenim).
 • Caldrà imprimir algunes fitxes d’aprenentatge que trobaran al Moodle del curs, com ara les cards o les videoworksheets. Al moodle també trobaran feina extra per ampliar o reforçar els continguts de les unitats. Aquells alumnes que segons la seva evolució durant el curs, creiem convenient que facin activitats de reforç, també podran comprar un dossier a consergeria que els ajudarà a superar les seves dificultats.
 • Al centre disposem de llibres socialitzats: students’ book i readers que estan al servei dels alumnes. Un mal ús del material prestat o el seu deteriorament, suposarà que l’alumne sigui sancionat a comprar-ne un altre.