Llengua i Literatura Castellana de segon d 'ESO

Professor/a

 Marc Gual

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general. Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències artística i cultural.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part del professor de la secció més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tots els alumnes. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats. (Aquestes activitats seran TIC, orals, de reforç i d´ampliació.)
 5. Correcció a l’aula de les diferents activitats realitzades.
 6. Els alumnes tindran feina per realitzar a casa dos de cada tres sessions i una de cada tres classes ens centrarem en el treball amb l’ordinador.

Material

Per a un bon rendiment en aquesta matèria, l’alumne haurà de disposar del material següent:

 • Material divers (Power points, fulls de Word amb activitats, selecció de pàgines web…)
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes:

 • Part conceptual (EXÀMENS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites...
  • Es realitzarà una prova escrita aproximadament cada dues unitats del llibre. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. També es realitzarà una prova de preguntes sobre les lectures obligatòries del curs. Poden estar incloses en l´examen o ser un dossier de seguiment de la lectura. Dependrà de l´amplitud del contingut de la matèria.
  • La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls solts, no pas en llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar el trimestre el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar a la professora en un dossier que tindrà un pes específic en l’apartat ACTIVITATS (el qual, al seu torn, compta un 35% de la nota final, tal i com s’especifica més endavant).
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura del material col·lectiu i propi...
  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

L’alumne rebrà una nota trimestral que inclourà una valoració del professor feta a partir dels següents ítems:

 • EXÀMENS (saber), 45 %
 • ACTIVITATS (saber fer), 35 %
 • ACTITUD (saber estar), 20 %
 • Per aprovar la matèria l'alumnat ha d'aprovar els tres trimestres.