Tecnologies de segon d'ESO

Vist: 1553

Professor

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologies 2 està modulada en 3 trimestres, amb 2 hores setmanals, de les quals 1 d’elles es dedica, sempre que la disponibilitat de recursos ho permet, a la realització d’un projecte tecnològic, el qual possibilita la interdisciplinarietat amb altres assignatures (Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, ...). Com a objectius principals, que es treballen en les unitats didàctiques que es desenvolupen al llarg del curs, tenim: aprendre a utilitzar els recursos energètics de forma adient i respectuosa amb el medi ambient, treballar en equip i resoldre les dificultats sorgides durant la tasca, i, presentar les diferents tipologies d’activitats realitzades, dins el termini prefixat.

Unitats didàctiques

Primer trimestre

 1. L’Energia.
  • Definició, manifestacions i transformacions de l’energia
  • Energies renovables i no renovables
 2. Obtenció d’energia elèctrica.
  • Energia geotèrmica (renovable)
  • Energia nuclear (no renovable)
  • Energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica (renovables)
 3. Forn solar per a pizzes petites.
  • Recerca prèvia d'informació
  • Disseny i construcció amb diversos materials
  • Verificació del seu funcionament
  • Conclusions

Segon trimestre

 1. Electricitat i circuits elèctrics.
  • Definició de circuit elèctric i finalitat del mateix
  • Estudi i muntatge pràctic de circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes
 2. Magnituds elèctriques bàsiques.
  • La resistència elèctrica i la seva mesura
  • La intensitat elèctrica i la seva mesura
  • La tensió elèctrica i la seva mesura
  • La potència i el consum elèctrics
  • El multímetre o polímetre
  • La llei d’Ohm
 3. Projecte de generació d'energia elèctrica amb fonts renovables.
  • Tria de la font renovable
  • Recerca d'informació i selecció de la mateixa
  • Disseny del sistema de generació elèctrica. Simulació amb software Crocodile
  • Muntatge i verificació del disseny.
  • Creació d'un video o presentació multimèdia del procés seguit fins aconseguir l'objectiu final. avaluació del mateix

Tercer trimestre

 1. La lògica computacional. Nivell 2
  • Definició de robòtica
  • Tipus de robots
  • Parts fonamentals d'un robot

 

 1. La programació computacional.
  • Definició de programa
  • Tipus de programes

 

 1. Scratch: un llenguatge visual de programació.
  • Presentació de l’Scratch
  • Ordres de l’Scratch
  • Activitats de programació amb l’Scratch
  • Projecte final

 

Metodologia

La matèria de Tecnologies es basa en l’aprenentatge mitjançant projectes.

Aquest és un dels objectius principals a desenvolupar durant tot el curs.

A més de la possible interdisciplinarietat amb altres matèries, permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ... a més de les específiques de la matèria ) que l’alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s’estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l’aula de Tecnologia, fent el resum de les idees més importants d’aquesta unitat
 2. L’alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d’exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d’incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, corresponent al trimestre treballat
 5. Iniciació del projecte: explicació a la PdI (pissarra digital interactiva)
 1. Construcció del projecte: organització de les sessions, fent un diari tècnic d’allò que ha succeït (incidències, canvis de plans, ...) durant la jornada. Comprovació del correcte funcionament del mateix
 2. Presentació del projecte acabat

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

Avaluació

L’avaluació de les competències bàsiques, específiques de la Tecnologia, desenvolupades en aquest curs es portarà a terme tenint en compte la resolució correcta de les activitats competencials:

·         El no assoliment de les competències: activitats competencials ben resoltes, per sota del 50% del total.

·         Assoliment satisfactori de les competències: 55% de les activitats ben resoltes.

·         Assoliment notable de les competències: 80% de les activitats ben resoltes.

·         Assoliment excel·lent de les competències: 95% de les activitats ben resoltes.