Tecnologies de segon d'ESO

Professor

Andrés Fernández

José Manuel Navarro

Descripció

La matèria de Tecnologies 2 està modulada en 3 trimestres, amb 2 hores setmanals, de les quals 1 d’elles es dedica, sempre que la disponibilitat de recursos ho permet, a la realització d’un projecte tecnològic, el qual possibilita la interdisciplinarietat amb altres assignatures (Ciències Naturals, Educació Visual i Plàstica, ...). Com a objectius principals, que es treballen en les unitats didàctiques que es desenvolupen al llarg del curs, tenim: aprendre a utilitzar els recursos energètics de forma adient i respectuosa amb el medi ambient, treballar en equip i resoldre les dificultats sorgides durant la tasca, i, presentar les diferents tipologies d’activitats realitzades, dins el termini prefixat.

Unitats didàctiques

Primer trimestre

 1. L’Energia.
  • Definició, manifestacions i transformacions de l’energia
  • Energies renovables i no renovables
 2. Obtenció d’energia elèctrica.
  • Energia geotèrmica (renovable)
  • Energia nuclear (no renovable)
  • Energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica (renovables)
 3. Forn solar per a pizzes petites.
  • Recerca prèvia d'informació
  • Disseny i construcció amb diversos materials
  • Verificació del seu funcionament
  • Conclusions

Segon trimestre

 1. Electricitat i circuits elèctrics.
  • Definició de circuit elèctric i finalitat del mateix
  • Estudi i muntatge pràctic de circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes
 2. Magnituds elèctriques bàsiques.
  • La resistència elèctrica i la seva mesura
  • La intensitat elèctrica i la seva mesura
  • La tensió elèctrica i la seva mesura
  • La potència i el consum elèctrics
  • El multímetre o polímetre
  • La llei d’Ohm
 3. Projecte connector 1 (interdisciplinari amb Educació Visual i Plàstica).
  • Tria lliure del tema a desenvolupar sobre la planxa del connector
  • Disseny de la làmina de relacions, amb els programaris adients
  • Col·locació de la làmina, prèviament plastificada, sobre la base de fusta contraplacada (dimensions:297x210)
  • Trepanació del forats corresponents per fer les connexions elèctriques de les diferents relacions
  • Realització de les connexions elèctriques amb enquadernadors de llautó i tires de paper d’alumini (fetes artesanalment per l’alumne/a)
  • Comprovació amb font d’alimentació i circuit amb bombeta, del correcte funcionament de la planxa-làmina del connector

Tercer trimestre

 1. Empreses i processos de fabricació.
  • Definició d’empresa. Objectiu o finalitat d’una empresa. Organigrama
  • Tipus d’empreses
  • Fabricació artesanal versus producció industrial
  • Béns i serveis. Els sectors productius
 2. La comercialització.
  • Definició i objectiu
  • Fases o etapes de la comercialització
  • El màrqueting i sistemes publicitaris
 3. Projecte connector 2.
  • Constitució-creació (fictícia) d’una empresa destinada a la fabricació d’un visualitzador per al connector 1
  • Tria del nom comercial de l’empresa
  • Disseny del logotip
  • Definició dels departaments de l’empresa
  • Disseny i construcció del visualitzador
  • Comprovació amb font d’alimentació i circuit amb bombeta, del correcte funcionament de la planxa-làmina del connector.

Metodologia

La matèria de Tecnologies es basa en l’aprenentatge mitjançant projectes.

Aquest és un dels objectius principals a desenvolupar durant tot el curs.

A més de la possible interdisciplinarietat amb altres matèries, permet treballar diverses competències bàsiques alhora (competència de comunicació lingüística, competència artística, competència matemàtica, competència digital, ...) que l’alumnat pot veure i viure interrelacionades i no com a valors purament individuals.

El desenvolupament de les classes impartides, s’estructura en les següents fases:

 1. Explicació del tema utilitzant la pissarra digital interactiva de l’aula de Tecnologia, fent el resum de les idees més importants d’aquesta unitat
 2. L’alumne/a copia el resum en fulls DIN A-4 blanc, per a realitzar posteriorment un dossier amb tota la informació rebuda
 3. Realització d’exercicis de comprensió del tema desenvolupat, que ha d’incloure en el dossier. Correccions dels mateixos
 4. Disseny de la portada del dossier, corresponent al trimestre treballat
 5. Iniciació del projecte: explicació a la PdI (pissarra digital interactiva)
 • Què farem?
 • Com ho farem?
 • Quan ho farem?
 • Què necessitem?
 • Quins dubtes m’han sorgit en aquesta presentació? N’han estat resolts?
 1. Construcció del projecte: organització de les sessions, fent un diari tècnic d’allò que ha succeït (incidències, canvis de plans, ...) durant la jornada. Comprovació del correcte funcionament del mateix
 2. Presentació del projecte acabat

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

 • Ordinador personal: utilització del llibre digital en la plataforma Àgora i la pàgina Web tecno12-18.com
 • Pen drive
 • Fulls color blanc DIN A-4: desenvolupament i resum de les unitats didàctiques, disseny del dossier, diari tècnic
 • Estris de dibuix, bolígrafs, llapis de colors
 • Puntualment se li demanarà portar algun material de reciclatge, per a la realització del projecte en qüestió
 • Pot de cola blanca, assecatge ràpid, 250g
 • Pinzell per a cola blanca

Avaluació

L’alumne serà avaluat tenint en compte els següents aspectes:

 • Part conceptual: resolució d’exercicis escrits, a classe o com a deures; proves escrites per analitzar el grau d’assoliment dels conceptes treballats (exàmens)
 • Part procedimental: control del bon estat de confecció del dossier; proves pràctiques; progrés i consecució del projecte
 • Part actitudinal: atenció a l’aula, interès en les activitats, regularitat en el treball, cura i respecte per l’entorn (persones i infraestructures)

La nota final que l’alumne obtindrà a cada trimestre contempla les següents proporcions:

 • Presentació del dossier i presentació del diari tècnic: 20%
 • Deures i exàmens: 25%
 • Projecte tecnològic: 40%
 • Comportament i actitud: 15%

Per aprovar la matèria a final de curs, cal tenir aprovats els tres trimestres.

Durant el curs s'avisarà de la data de les recuperacions ordinàries, i la tasca a desenvolupar per aprovar-les.

La recuperació extraordinària serà al setembre de 2016.