Professor

 • Guillem Ribé Godoy

Descripció

La matèria de Tecnologies 3 està modulada en 3 trimestres, amb 2 hores setmanals. Com a objectius principals, que es treballen en les unitats didàctiques que es desenvolupen al llarg del curs, tenim: aprendre a utilitzar els recursos energètics de forma adient i respectuosa amb el medi ambient, treballar en equip i resoldre les dificultats sorgides durant la tasca, i, presentar les diferents tipologies d’activitats realitzades, dins el termini prefixat.

Unitats didàctiques

Primer trimestre

 1. Estructures.
  • Tipus de forces
  • Càlculs i problemes (esforços, dimensions, etc.)
  • Projecte de construcció i anàlisi d'una estructura
 2. Màquines simples.
  • Palanques i politges
  • Mecanismes
  • Engranatges i corretges
  • Càlculs i disseny d'engranatges

Segon trimestre

 1. Màquines tèrmiques
  • Tipus de motors
  • Treball, energia i potència
 2. Repàs d'energies/electricitat
  • Adaptat a les necessitats del curs

Tercer trimestre

 1. Programació i robòtica
  • Conèixer els fonaments bàsics de la robòtica i la programació.
  • Dissenyar una aplicació per al mòbil
  • Programar robots o aplicacions per a que compleixin certes tasques: Makey-Makey, Scratch, AppInventor.

Metodologia

En el disseny i planificació d'aquesta unitat didàctica s'han tingut en compte els següents principis metodològics:

 • Aprenentatge significatiu: es busca que els continguts estiguin relacionats amb el seu entorn, àrea d'interès o que siguin aplicables al llarg de la seva vida.
 • Aprenentatge basat en projectes (PBL): es busca aprofitar la motivació de l'alumnat treballant manipulativament i per assolir un objectiu final.

Material

Per a poder assolir els objectius previstos, l’alumnat ha de portar diàriament:

 • Calculadora científica
 • Ordinador carregat
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis i goma.
 • Puntualment se li demanarà portar algun material extra per a la realització d'alguna activitat especial.

Avaluació

Criteris d'Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual: controls, entregues i memòries. Aquest apartat conformarà un 70% de la nota total.
 • Part procedimental: pràctiques, exercicis, activitats, presentacions en suport digital, etc. Aquest apartat es conformarà un 20% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.

 Recuperació

 Els alumnes que han suspès la unitat didàctica poden recuperar-la de la següent manera, segons la casuística de cada alumne:

 • Acabar de fer els projectes sense entregar
 • Entregar un dossier i aprovar un examen de recuperació