PROFESSOR

 • Guillem Ribé Godoy

DESCRIPCIÓ

Aquesta unitat pretén introduir-nos en el món de la programació, la robòtica i l'automatització a 3r d’ESO. Ja es treballa a 2n, pel que són necessaris coneixements previs en la matèria, a l'igual que capacitats lògiques i d'ordre i treball. 

Per desenvolupar aquest curs programarem amb diagrames de blocs i utilitzarem programaris i robots com l'Scratch, Makey-Makey o Mbot.

OBJECTIUS

 • Aplicar els bucles adequats per programar aplicacions o robots senzills.
 • Identificar i utilitzar els diferents sensors i actuadors per les funcions adequades.
 • Programar un robot per realitzar accions concretes.
 • Dissenyar, construir i programar un robot que realitzi una sèrie de tasques diverses.
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Esforçar-se, ser constant i treballar positivament per superar les dificultats.

CONTINGUTS

 • Fonaments bàsics de la programació
 • Origen, importància, parts i funcionament dels robots
 • Disseny, construcció d'un robot: actuadors i sensors
 • Ús de la robòtica per resoldre una problemàtica concreta
 • Traduir un problema real a llenguatge informàtic
 • Construcció i programació de robots per a resoldre reptes

METODOLOGIA

En el disseny i planificació d'aquesta unitat didàctica s'han tingut en compte els següents principis metodològics:

 • Aprenentatge significatiu: es busca que els continguts estiguin relacionats amb el seu entorn, àrea d'interès o que siguin aplicables al llarg de la seva vida.
 • Aprenentatge basat en projectes (PBL): es busca aprofitar la motivació de l'alumnat treballant manipulativament i per assolir un objectiu final.

MATERIAL

El material necessari per a un bon desenvolupament de la matèria és:

 • Ordinadors carregats
 • Llibreta o fulls en blanc, bolígraf, llapis i goma.

AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà dels següents conceptes:

 • Part conceptual: controls, entregues i memòries. Aquest apartat conformarà un 70% de la nota total.
 • Part procedimental: pràctiques, exercicis, activitats, presentacions en suport digital, etc. Aquest apartat es conformarà un 20% de la nota total.
 • Part actitudinal que tindrà a veure amb el comportament, l’actitud i l’interès mostrat a classe. Aquest apartat conformarà un 10% de la nota total.

 Recuperació

 Els alumnes que han suspès la unitat didàctica poden recuperar-la de la següent manera:

 • Acabar de fer els projectes sense entregar
 • Entregar una memòria dels continguts.