Professora

Natalia Navarrete

Descripció

La matèria de Religió té com a objectiu apropar-se d’una forma científica i cultural al fet religiós, considerant la Religió com a part constitutiva de la cultura i, per tant, com una eina per aprendre a conviure amb persones de diferents identitats culturals.

A més, la matèria de religió té uns continguts comuns a tots els cursos, relacionats amb actituds positives per aprendre a conviure i amb arguments o temàtiques que viuen en el seu dia a dia i que necessiten explicar-les i treballar-les (com l’amistat, el racisme, el bullying...). També s’introdueixen alguns aspectes d’educació emocional que els ajuda a conèixer-se i a relacionar-se amb l’entorn

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

  1. Explicació per part del professor dels continguts
  2. Lectura de textos
  3. Utilització de diferents recursos audiovisuals
  4. Recerca en internet
  5. Realització de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements demanats
  6. Presentació dels continguts per part dels alumnes amb petits treballs

Material

Material de treball de Moodle Àgora.

Portàtil.

Fulls en blanc, bolígraf, colors, llapis i goma

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte diferents aspectes, cadascú dels quals aporten un percentatge a la nota.

  • Control del dossier amb les activitats pràctiques realitzades a classe
  • Bon comportament i interès en les activitats, regularitat en el treball a classe, cura del material ( per mal comportament es pot suspendre la matèria).