Professor/a

Albert Somocueto 

Continguts

1.Nombres Racionals i nombres Reals

 • Reducció de fraccions a denominador comú i operacions amb fraccions
 • Representació gràfica sobre la recta
 • Nombres racionals. Fracció generatriu d’un nombre decimal. Oposat, invers i valor absolut d’un nombre racional.
 • Operacions amb nombres racionals.
 • Potències d’exponent positiu. Propietats. Potències d’exponent negatiu. Operacions amb potències
 • Notació científica. Operacions en notació científica.
 • Aproximacions i errors
 • Arrels d’un nombre racional: concepte i nombre d’arrels d’un nombre
 • Operacions combinades
 • Exercicis i problemes
 • Potències
 • Arrels de nombres racionals

2.Nocions àlgebra

 • Orígens de l’àlgebra simbòlica.
 • Polinomis
 • Llenguatge algebraic

3.Equacions de 1r grau, 2n grau i sistemes d’equacions

 • Equacions de 1r grau.
 • Ús d’equacions de 1r grau per a la resolució de problemes.
 • Equacions de 2n grau.
 • Ús d’equacions de 2n grau per a la resolució de problemes.
 • Sistemes d’equacions.
 • Ús de sistemes d’equacions per a la resolució de problemes.

4.Funcions

 • Relació entre quantitats variables.
 • Creixement/decreixement.
 • Punts de tall amb els eixos.
 • Pendent i ordenada a l’origen (en gràfiques i fórmules).
 • Ús de les funcions per a la resolució de problemes en contextos diversos, utilització Geogebra

5.Llocs geomètrics: Figures planes

 • Llocs geomètrics.
 • Teorema de Pitàgores.
 • Àrea de figures planes.

6.Transformacions geomètriques

 • Translacions, girs i simetries.
 • Programes de geometria dinàmica, tipus Geogebra.
 • Ús de les transformacions geomètriques per a la resolució de problemes.

7.Cossos geomètrics

 • Cossos de revolució.
 • Figures semblants de tres dimensions.
 • Ampliacions i reduccions.

 

Metodologia

Les classes d'aquesta assignatura es basaran en les següents pautes de treball

 1. Explicació per part del professor del treball que es realitzarà a l'aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir
 2. Realització per part dels/les alumnes de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d'aquesta matèria
 3. Correcció a l'aula de les activitats realitzades.

Les activitats tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitar l'aprenentatge a tots/es els/les alumnes. No tothom realitzarà sempre les mateixes activitats.

S'utilitzaran eines informàtiques tals com Geogebra i Excel.

Avaluació

Els instruments d’avaluació seran:

 • Observació del treball diari.
 • Preguntes orals perquè els alumnes expliquen els seus raonaments.
 • Revisió dels treballs fets pels alumnes a casa i a classe.
 • Proves escrites. Podran ser tant en format examen com elaboració raonada d'un projecte.

Materials

 Els materials necessaris són:

 • Bolígrafs, llibreta o fulls DIN A4.
 • Calculadora científica obligatòria.

Al Classroom del centre s'anirà penjant la informació necessària de classes, sortides, material extra etc.