Professora

 • Yaiza Macias

Descripció

La matèria de llengua castellana i literatura té l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat assoleixi les eines necessàries per a:

 • Participar en interaccions orals, escrites i audiovisuals.
 • Comprendre els missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Expressar-se mitjançant missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comprendre els mecanismes interns de la llengua i el seu funcionament general.

Tot plegat s’ajusta a l’assoliment de les competències comunicativa i audiovisual així com les competències transversals digital, social i personal.

Metodologia

Les classes d’aquesta assignatura es basaran en les pautes de treball següents:

 1. Explicació per part de la professora del treball que es realitzarà a l’aula cada sessió i els objectius que es pretenen assolir.
 2. Lectura de textos i exposició oral per part de la professora de la part més conceptual de cada unitat.
 3. Realització, per part dels i les alumnes, de diverses activitats que els permetin adquirir els coneixements i competències d’aquesta matèria.
 4. Les activitats a realitzar tindran diferents nivells de complexitat per tal de donar resposta i facilitat d’aprenentatge a tot l'alumnat. No tots els alumnes realitzaran les mateixes activitats. (Aquestes activitats seran TIC, orals, de reforç i d´ampliació.) Algunes es faran i es corregiran a classe el mateix dia. Les altres es realitzaran a casa. La feina pot ser online o un document que hauran de fer al seu dossier. 
 5. Cada unitat donarà pas a una prova o treball a realitzar.

Material

 • Penjat al Classroom de la matèria
 • Fulls DIN-4 per confeccionar un dossier o llibreta.
 • Material d´escriptura.

Avaluació

L’avaluació de l’alumne es portarà a terme tenint en compte les diferents competències i dimensions que es treballin durant el curs:

 • Part conceptual (EXÀMENS I TREBALLS): activitats de tipus teòric, resolució de preguntes, proves escrites, treballs...
  • Es realitzarà una prova escrita aproximadament cada unitat del curs. Els alumnes tindran coneixement de les dates de les proves amb suficient antelació. La preparació dels EXÀMENS exigeix un regular i important estudi a casa. Pel que fa als treballs, els i les alumnes seran informats de com han de dur-los a terme i disposaran de temps a classe per realitzar-los tot i que, en alguns casos, els hauran d'acabar a casa.
 • Part procedimental (ACTIVITATS): resolució de qüestions, activitats pràctiques, control del dossier...
  • Dossier: Les diferents activitats de classe s’hauran de realitzar en fulls o llibreta. L’alumne serà responsable de donar-los una ordenada continuïtat. En acabar la unitat el conjunt de la feina feta s’haurà de lliurar a la professora en un dossier.
  • Activitats online: les diferents activitats online s’han d’anar fent al llarg del curs, ja sigui a l'aula o a casa.
 • Part actitudinal (ACTITUDS): atenció a l’aula, participació activa en el procés d´aprenentatge, interès en les activitats, regularitat en el treball,cura del material col·lectiu i propi...
  • Observació del treball de l’alumne: es tindran en compte els diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre...

Observació global del treball de l’alumne: tant a la nota d’ACTIVITATS com a la nota d’ACTITUD hi repercutiran diferents aspectes de la feina de l’alumne a dins i a fora de l’aula: activitats realitzades a classe i deures fets a casa, interès per l’assignatura, presentació i aspectes formals de la seva feina, interès i cura del material, constància en el treball, esforç per aprendre. I hi ha un element molt important: la percepció per part del professor que l’alumna ajuda i col·labora en el desenvolupament de la classe, tant en la tasca del mateix professor com en la dels seus companys.