Professora

 • Amanda Mengod

Continguts

Les unitats didàctiques que es treballen durant el curs estan distribuïdes en els següents blocs:

 • BLOC 1. CONCEPTES BÀSICS DEL DIBUIX TÈCNIC: Repàs de conceptes bàsics del dibuix tècnic aplicats a activitats de caire artístic.
 • BLOC 2. COMPOSICIÓ I FORMA: Treballem aspectes relacionats amb les tècniques compositives i xarxes modulars, aprofundim en els diferents tipus de formes tant les geomètriques com orgàniques. 
 • BLOC 3. VOLUM: Passem a treballar en tres dimensions. Realitzem tant construccions de caire geomètric com d'altres més artístiques i manuals.
 • BLOC 4. DIBUIX NATURAL: Ens apropem al món del dibuix clàssic, treballen tant les natures mortes con el retrat.

Material

 • Maquineta, goma d’esborrar i llapis de dibuix 2B.
 • Llapis de color (si no en teniu i heu de comprar és preferible la marca Staedler)
 • Retoladors de color (si no en teniu i heu de comprar és preferible marca Staedler)
 • Joc escaire i cartabó.
 • Regle (si no en teniu i heu de comprar és preferible de 30 cm)
 • Compàs
 • Retolador punta fina negre (pilot)
 • Retolador negre edding 1200

És important que l'alumnat porti a cada sessió el material i faci un bon ús d'aquest per tal de garantir l'aprofitament del temps de treball a l'aula.

Avaluació

A cada bloc es treballaran diferents activitats plàstiques relacionades amb els continguts de cada tema i amb finalitat d'assolir els objectius programats.

La realització de les activitats pot ser individual o en petit grup. També es fan dinàmiques on hi participa tot el grup classe.

Sempre que sigui possible, les activitats es treballaran i acabaran dins de l'horari lectiu, evitarem que les tasques surtin del centre i s'hagin de treballar des de casa.

S'han d'entregar totes les activitats programades per tal d'assolir l'assignatura, fet que fa imprescindible l'assistència a classe continuada.

Els aspectes que es valoren de les activitats son:

  • El grau de coherència respecte al que demana l'activitat i la proposta de l'alumne/a.
  • El grau de precisió en l'elaboració de l'activitat.
  • El grau de correcció en l'ús de les tècniques proposades.
  • El grau d'originalitat i propostes creatives.
  • El compliment del termini d’entrega previst.

L’avaluació és individualitzada (es respectarà el ritme de treball i d'assoliment de cada alumne/a) i continuada. 

 • La nota de l'avaluació ve determinada per la mitja de notes del conjunt d'activitats treballades durant el període d'avaluació (80%) i pel grau de compromís i l'actitud de l'alumne envers l'assignatura (20%)
 • La nota final del curs ve donada per la mitjana dels resultats de les avaluacions trimestrals. Es valora positivament l'evolució i la millora de l'alumnat durant el curs i això quedarà reflectit en la nota final.
 • Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a AS.
 • En cas que la nota final de trimestre sigui NA es recuperarà durant el curs en l’avaluació continuada. 
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui NA es recuperarà amb un dossier a finals durant el període de recuperacions extraordinàries.