Professora

 • Gloria Ramírez

Continguts

El curs està estructurat al voltant dels cinc blocs de sabers per desenvolupar el seu aprenentatge competencial:

 

 •   Vida activa i saludable:
  • Les qualitats físiques bàsiques
  • L'escalfament. Disseny i execució apropiats per a l'activitat física a realitzar
  • Hàbits d'higiene personal vinculats a la pràctica de l'activitat física
  • Treball de tonificació muscular de protecció de la columna.
 • Resolució de problemes en situacions motrius
  • Esports amb raqueta
  • Bàsquet i Corfbol
  • Handbol
 • Activitats motrius lúdiques, culturals expressives
  • jocs tradicionals
  • Jocs i esports adaptats.
  • relaxació
  • Ritme i moviment : Coreografia (aeròbic)
 • Interacció amb l'entorn en el temps de lleure     
  • Activitats físiques en el medi natural i urbà.
 • Valors, autorregulació emocional i interacció social en situacions motrius.

Avaluació

 • L’assistència a classe és imprescindible per superar el curs.
 • Portar sempre el material (roba i calçat esportiu i estris per la higiene personal) és igualment imprescindible. Així com és obligatori portar la samarreta del institut, sense ella no es podrà fer classe pràctica d'EF.
 • No es pot menjar xiclet a classe, els cabells si són llargs han d'anar sempre recollits, arrecades grans, anells, rellotges ...s'han de treure a classe (ens podem fer mal nosaltres i als altres).
 • Els hàbits higiènics: DUTXA és d'obligat compliment ( si no es fa, no es te opció a l'avaluació)
 • Entrega de tots els treballs (moodle)
 • L’avaluació és continuada. Això significa que si s’aprova el tercer trimestre, s’aprovarà el curs, sempre i quan s’hagi assistit i participat durant tot el curs.
 • La nota final vindrà determinada per la mitja dels tres trimestres. Per superar el curs la mitja dels tres trimestre ha de ser igual o superior a Assolit satisfactòriament).
 • En cas que la nota final de trimestre sigui no assolit es recupera durant el curs en l’avaluació continuada.
 • En cas que la nota final de curs (juny) sigui no assolida es recuperarà en la convocatòria extraordinària prevista.
 • Per superar la convocatòria extraordinària caldrà realitzar un treball teòric i o pràctic a criteri del professor.
 • Els criteris d'avaluació venen donats per la participació, l’actitud, la col·laboració, el respecte als companys, al professorat i al material de classe.

Cada un d’aquest aspectes es valora en un percentatge diferent a criteri del professor i adaptat a les capacitats de cada alumne, segons el tema.

Material

El material obligatori per la matèria és:

 • Roba i calçat esportiu.(samarreta del centre)
 • Roba de recanvi i estris per la higiene personal: tovallola, xancletes, sabó.
 • Ordinador