Professors

 • Raúl Alonso
 • Laia Battestini
 • Luz Martín

Continguts

Els continguts d'aquest crèdit es corresponen amb la programació d'activitats cíviques i cultural.

L'eix central de la matèria gira a l'entorn de la competència per desenvolupar hàbits i actituds èticament compromeses amb l'assoliment d'un estil de vida sostenible.

Material necessari

Material individual de cada alumne/a:

 • Fulls blancs o quadriculats en els que presentar els exercicis i activitats que es demanin.
 • Ordinador portàtil carregat per consultar textos i realitzar les activitats.
 • Moodle: tots els apunts de classe estaran penjats al Moodle de la matèria.

Metodologia

 • Es farà una presentació d'objectius i criteris d'avaluació tant a l'inici de curs com al començament de cada tema.
 • Es farà una explicació en cada unitat d'aprenentatge.
 • Es donaran orientacions de com fer les tasques.
 • Es buscarà la participació constructiva de l'alumnat en debats i comentaris que puguin sorgir espontàniament o que prèviament s'haguessin preparat.
 • Es donarà suport audiovisual (pel·lícules, documentals, etc.) previst a les unitats o sessions.
 • Els alumnes tindran feina individual i grupal que habitualment es farà a l'aula. En cas que no s'acabi l'alumnat l'haurà d'acabar a casa. L'hauran de lliurar en la data indicada. Les tasques fora de termini sense justificació oficial, no seran admeses ni corregides.

Temporització

La matèria d'activitats cíviques i culturals, té una durada d'una hora setmanal.

Avaluació 

L'avaluació de l'alumnat es farà seguint els següents criteris:

 • Treballs, exposicions, activitats...
 • Saber treballar en equip i individualment, pulcritud a la presentació de les activitats, treballs.
 • Assistència i comportament a l'aula.