Professora

Ricard Rubiols Miralles

Projectes - continguts

El fil conductor del curs és LA CONSCIENCIACIÓ DE TENIR CURA DEL NOSTRE COS I DEL MEDI AMBIENT QUE ENS ENVOLTA. Encara que els projectes en un principi estan enfocats a l’adquisició de les competències científiques, també promouen l’adquisició de valors incloent les competències personals.

Al llarg del curs farem els següents projectes:

 • Unitat 1. D'on venim? (La reproducció)
 • Unitat 2. Som el que mengem? (La nutrició)
 • Unitat 3. I un cop mengem? (Aparells digestiu, circulatori, excretor i respiratori)
 • Unitat 4. És real el que ens envolta? (Òrgans dels sentits)
 • Unitat 5. Les drogues molen? (Sistema nerviós)
 • Unitat 6. A moure l'esquelet! (Aparell locomotor)
 • Unitat 7. Quin perill! (Medi ambient)

En aquests projectes treballarem els següents sabers:

 • Cos humà.
 • Hàbits saludables.
 • Salut i malaltia.
 • Ecologia i sostenibilitat.

Activitats i metodologia

La metodologia que anem a aplicar comporta...

 • Les activitats a fer utilitzen una metodologia activa i participativa, amb uns objectius clars, fent que l’alumne sigui l’actor principal del seu aprenentatge. El mestre acompanya a l’alumne en tot el procés.
 • Les activitats i els projectes a realitzar estan connectats amb problemes i qüestions de la vida quotidiana i situats en un context real.
 • El treball competencial.
 • El treball de grups cooperatius a classe.
 • Elements d’indagació i recerca d’explicacions i solucions comunes per resoldre el problema inicial.
 • La generació d’un producte final, ja pot ser un dossier d’aprenentatge, un objecte, una conferència, una presentació audiovisual, un vídeo, uns servei, una campanya de conscienciació, un blog...
 • Atenció a la diversitat, ja que al treballar amb un projecte general i en petits grups, els alumnes poden adaptar el treball al seu ritme d’aprenentatge per poder donar el màxim dins de les seves possibilitats.

Els projectes, recursos, tasques... es penjaran al MoodleNo hi ha llibre de text!! Per tant, és fonamental i obligatori portar l’ordinador a classe i amb bateria.

Avaluació

L’avaluació serà concebuda com un procés d’autoregulació i aprenentatge dels propis errors, ja que implica a tot l’alumnat: autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

S’ha de tindre en compte que la qualificació dependrà de:

-       El treball constant dia a dia i l’observació a l’aula.

-       El producte final i l’exposició del mateix.

-       Les tasques durant el projecte.

-       Les proves competencials.

IMPORTANT! Requisits per poder assolir l'assignatura:

- No entregar el producte final implica suspendre l’assignatura. 

- Les tasques s'han de lliurar TOTES en el temps i forma indicats per la professora.

- En cas d'haver-hi exàmens, la nota mínima per poder fer mitjana, és un 3.

Quedarà a criteri del professor la proposta d’activitats de recuperació per a millorar la nota i assolir els objectius d’una avaluació anterior.

 Que tingueu un molt bon curs!