Professors

 • Rosa Mª Martínez Castaño

Descripció

Sota aquesta denominació, un grup reduit d'alumnes amb adaptació curricular, treballen continguts de les matèries de Tecnologia, Biologia i Física i Química.

Continguts

Es relacionen amb:

 • Els processos de fabricació de l'empresa tèxtil. 
 • Els procediments de treball amb materials diversos d’ús quotidià
 • Utilització dels recursos digitals
 • Programes de dibuix tècnic i modelat 3D.
 • La matèria, àtoms i molècules.
 • Estudi dels aparells del cos humà

Metodologia

Es basa en la realització de projectes, en els que han de crear, construir o elaborar algun objecte o producte que ha de solucionar una necessitat o problema.

El procés comença amb la documentació i recerca de la informació adient, el disseny del producte, la construcció de l'objecte, l'elaboració de la documentació corresponent i la presentació oral.

La documentació, vídeos i altres instruccions necessàries per desenvolupar els treballs, estaran penjats al Moodle. 

Material

 • Ordinador portàtil
 • Memòria USB / Pendrive
 • Material d'escriptura i dibuix: fulls DIN A4 blancs, llapis, bolígraf, goma, regla, compàs, escaire i cartabó.

Normalment els materials i eines necessàries per a la realització dels projectes els proporcionarà l’institut, però se li demanarà l'aportació de materials de reciclatge que es faran servir sempre que sigui possible.

Avaluació

 • Superar suficientment les competències bàsiques relacionades amb els diferents projectes realitzats.
 • És imprescindible l'assistència habitual al centre, ja que les tasques es fan en horari lectiu, no a casa.
 • S’han de realitzar i presentar les tasques demanades en el temps previst.
 • Observar un comportament respectuós amb els companys i professors.
 • Demostrar interès i esforçar-se a fer les tasques el millor possible.