ÍNDEX

La casa solar

L'hivernacle

La casa solar

INTRODUCCIÓ

El nostre institut, com a centre educatiu, i els professors/res, com a agents educadors, ens enfrontem al repte d’educar a alumnat, en el sentit de proporcionar pràctiques i hàbits per tal de millorar la relació de l’ésser humà amb l’entorn.

En aquesta orientació , i des de fa ja uns quants anys , el centre té dins del seu Pla Estratègic un punt molt important anomenat “ Institut sostenible” I és dins d’aquest context que vàrem pensar que un projecte interdisciplinari podria ser molt interessant , ja que els alumnes podrien aprendre diferents conceptes i hàbits no de forma aïllada sinó relacionada amb diferents àrees , i amb una motivació concreta, que és la finalització del projecte , del seu projecte ja que va ser escollit per ells .

En aquest projecte es varen implicar tres departaments , Tecnologia , Visual i plàstica i Ciències Experimentals .

Les tres àrees vam tenir molt clar que un projecte d’educació ambiental ha d’afavorir processos individuals i col·lectius de transició cap a una societat més sostenible i no pot limitar-se a l’ensenyament-aprenentage de conceptes , sinó ha de completar-se amb l’ensenyament-aprenentatge de procediments i no oblidar de considerar els valors que cal transmetre i les actituds que cal modificar .

Amb el projecte de la construcció de la casa volíem aconseguir que els alumnes pugessin veure, de forma pràctica, la utilitat de l’energia solar , que els recursos energètics tradicionals , fonamentalment , els fòssils són limitats i són una font de contaminació important , i en canvi hi ha altres maneres d’obtenir energia de forma neta .

La manera de treballar tots aquest conceptes, per les tres àrees, ha estat molt coordinada, tant en l’aspecte teòric com en el pràctic, en tots aquells apartats on podia haver una certa connexió .

També hi ha hagut una certa flexibilització de les hores dedicades a cada assignatura sobre tot les hores de tecnologia i ciències experimentals, ja que la finalitat era el projecte .

OBJECTIUS GLOBALS

Els objectius globals del projecte els vàrem concretar en :

OBJECTIUS DE L’ÀREA DE TECNOLOGIA

Els objectius que han estat desenvolupats per a la realització d’aquest projecte en relació a l’àrea de Tecnologia, per les característiques del mateix i atès que es tracta d’un curs terminal (4t ESO) , coincideixen amb alguns dels objectius terminals d’aquesta àrea. Així doncs, les diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge (conceptuals i procedimentals) han fet possible l’assoliment dels objectius que es descriuen seguidament:

OBJECTIUS DE L’ÀREA VISUAL I PLÀSTICA

 La participació del departament de visual plàstica en l’elaboració d’aquest projecte es concreta en la preparació i execució d’una maqueta a escala que pugui encabir tot un programa de circuits i mecanismes accionats per l’energia de les plaques fotovoltaiques.

En combinació amb els altres departaments es defineixen les necessitats de del projecte.

Els objectius de l’assignatura de visual i plàstica son diversos al llarg de tot el projecte, seguint-se la següent metodologia de treball :

El traçat de plànols permet la pràctica en l’ús dels estris específics de l’assignatura (regles, escaires, compassos etc.). Tanmateix la representació a través de sistemes CAD exemplifica l’evolució dels nous mitjans tècnics amb els que s’han de familiaritzar.

El rigor en la obtenció de les diferents peces de la maqueta i el fet de que cada alumne executi una par del total és un objectiu important, ja que exemplifica el treball en el camp professional on cada un d’ells s’ocupa d’una part del procés i n’és responsable per la conclusió del mateix.

L’obtenció d’una maqueta tridimensional dels plànols dibuixats, és un objectiu en diferents facetes :

 MATERIALS

EINES

L'hivernacle

INTRODUCCIÓ

Aquest projecte es concreta en la voluntat de treballar interdisciplinariament en el disseny, la preparació i l’execució d’un projecte d’ús d’energies renovables , el seu coneixement ,  i les seves avantatges respectes als combustibles fòssils . És un projecte realitzat entre els departaments de Ciències, Tecnologia i Visual i Plàstica amb alumnes de 4art d’ESO.

Després de valorar diferents idees vam decidir construir una maqueta d’un hivernacle ja que ens va semblar que en aquest cas l’energia solar la podíem veure transformada en molts altres tipus d’energia : en llum, só, calor, mecànica, química etc.

La maqueta  ha de ser a escala i que pugui encabir tot un programa de funcions en relació amb la reproducció d’un model de vivenda que inclogui tots els circuits i mecanismes amb la particularitat de ésser accionats per mitjà de l’energia produïda per plaques fotovoltaiques.

En combinació els tres departaments hem definit les necessitats globals del projecte i aquells objectius que volíem aconseguir.

OBJECTIUS GLOBALS

Els objectius globals del projecte els vàrem concretar en :

Des de les diferents àrees s’han plantejat diferents activitats a on a part de tenir present els objectius anteriors també s’havien d’aconseguir altres objectius més específics de cada àrea .

OBJECTIUS DE L’ÀREA VISUAL I PLÀSTICA

Des de l’àrea de VISUAL I PLÀSTICA s’han elaborat una sèrie d’activitats que es correspondrien a les pròpies d’un projecte real.

El procés:

Les eines:

 La interacció:

Posteriors :

OBJECTIUS DE L'ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS

En el nostre centre dintre del Pla Estratègic tenim un objectiu que és la divulgació de les energies renovables.

El tractament interdisciplinari comporta unes avantatges  que no són menyspreables i que per aconseguir-les només calia fer l’esforç de sincronització de les diferents àrees implicades en el projecte .

També ens va agradar la idea de relacionar conceptes apresos en cursos anteriors , com eren els necessaris de biologia que es van fer a 3er d’ESO, amb objectius nous d’aquest curs de 4art de física i química .

Com a departament  d’experimentals ens vam fixar uns objectius per aquest projecte que estaven relacionats tant amb la botànica com amb la química i la física  i engloben des de objectius conceptuals , de procediment fins els d’actitud . Tenint en compte que alguns dels objectius són  consciènciar a l’individu en les seves responsabilitats com a usuari i dipositari del medi ambient com a valors que cal conservar, administrar i millorar.

Des de l’àrea de Ciències Experimentals s’han treballat continguts de Física , Química , Biologia i Ciències de la terra , i en un sentit més ampli l’Educació ambiental , intentant sensibilitzar a l’alumnat en aquells temes relacionats amb la sostenibilitat.

La metodologia de treball ha estat mitjançant fitxes . Aquestes fitxes s’han treballat individualment o en grup . S’ha intentat que siguin prou clars els enunciats per tal que els alumnes puguin treballar amb la màxima autonomia possible. Això permet que cada alumne  completi un nombre diferent de fitxes, en funció de les seves capacitats i els seus interessos (diversitat de l’alumnat). També s’han dissenyat tenint en compte la importància que té el fet que l’alumne ha de poder  plantejar o enunciar  les seves pròpies hipòtesis  i ha de trobar la manera de demostrar-les .

Un cop la fitxa s’ha acabat el grup ha de posar en comú les seves descobertes  i les seves conclusions , en aquest punt és on la diversitat es fa molt enriquidora. 

Podríem agrupar les fitxes en diferents apartats, tot i que hem preferit presentar-les numerades com un bloc sencer.

En primer lloc tenim activitats relacionades amb l’agricultura als hivernacles, estudiant , el sòl les seves propietats i els diferents tipus , els nutrients que es poden fer servir , la preparació de dissolucions, l’estudi del seu  pH etc. Aquestes activitats treballen continguts propis sobretot de Química, que en aquest centre sempre s’ha treballat a 4t d’ESO.

També hi ha continguts de Biologia, que aprofiten i reafirmen allò après a 3r d’ESO, com són l’estudi de la germinació , variables que poden afectar-la , la fotosíntesi etc.

Per altra banda hi ha una sèrie de fitxes relacionades amb el disseny i construcció de l’hivernacle. A on hem treballat continguts de Física  com circuits elèctrics en sèrie i paral·lel per decidir com s’han de muntar les plaques fotovoltàiques al sostre de l’edifici annex a l’hivernacle i comprar la mini central que tindrà l’hivernacle  amb la que té el nostre institut.

Hem treballat també algun contingut de socials , com el treballat a la fitxa  de l’agricultura a l’Hospitalet o la visita a un hivernacle . Vam considerar que era molt important que l’alumne conegués l’evolució històrica i la situació actual dels conreus i les explotacions agrícoles a Catalunya, i més concretament a l’Hospitalet, entorn més proper a l’alumnat , tot i no ser un objectiu propi de la nostra àrea vam considerar que el coneixement d’aquest temes ens podria  servir de punt de partida per iniciar el projecte .

Hi ha també una sèrie d’activitats relacionades amb l’estalvi energètic, amb estudi d’electrodomèstics eficients, estudi de la factura de la llum i foment de l’estalvi energètic.

També hem treballat el coneixement de les diferents  fonts d’energia, fomentant l’ús de les energies renovables. Per acabar es fa una visita a diversos hivernacles, per comparar tot allò après a la realitat pràctica als conreus de Catalunya.